Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, consult- en coaching trajecten van praktijk Wit Mos.

1.Toepasselijkheid algemene voorwaarden en begrippen
1.1 De algemene voorwaarden van Wit Mos zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met Wit Mos en alle daarmee verband houdende handelingen die met haar zijn overeengekomen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2 In deze algemene voorwaarden verstaat men onder opdrachtgever: een natuurlijk persoon die met Wit Mos een overeenkomst aangaat. Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten is tussen de opdrachtgever en Wit Mos betreffende de behandeling, begeleiding, advisering in de ruimste zin van het woord.

2. Gezondheid/aansprakelijkheid
2.1 De begeleiding en behandelingen zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Wit Mos is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voorvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door Wit Mos.
2.2 Holistisch therapie is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een mooie aanvulling. Ik stel geen medische diagnoses. Raadpleeg dus altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten.
2.3. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling of een coaching traject geheel voor eigen risico is.

3. Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht
3.1 Wit Mos is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in kader van de sessies en trajecten, consult en behandelingen, tenzij er vermoedens van mishandeling zijn, dan is Wit Mos genoodzaakt derden in te schakelen. Voor overig overleg met derde in het belang van het kind, wordt eerst toestemming gevraagd aan de opdrachtgever.
3.2 Opdrachtgever is jegens derden ten allen tijde verplicht tot geheimhouding waar het over de inhoud van de diensten van Wit Mos betreft.

4. Betaling
4.1 De betaling gaat via facturatie, tenzij anders overeengekomen. Dan geldt een betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van een betalingstermijn zal Wit Mos genoodzaakt zijn maximaal 2 betalingsherinneringen te sturen. Is na 7 dagen na de 1e betalingsherinnering het bedrag niet ontvangen, dan volgt er een 2e betalingsherinnering vermeerderd met € 20,- extra (administratie)kosten. Is na 7 dagen het bedrag wederom niet ontvangen, dan zal de vordering uit handen worden gegeven en alle kosten conform de wet volledig voor rekening komen van opdrachtgever.

5. Annuleren
5.1 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling, consult of coaching traject geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Wit Mos gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

6. BTW
6.1 De prijzen die zijn genoemd zijn inclusief BTW.

DISCLAIMER
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Wit Mos neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie en zij is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites waarnaar wordt gelinkt vanaf www.witmos.nl. De informatie op deze website is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Wit Mos niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Wit Mos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Wit Mos is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de –al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.