Algemene Voorwaarden Energetische Therapie
Praktijk Wit Mos

 Gespecialiseerd in klachten bij hoogsensitiviteit & burn-out 

Deze algemene voorwaarden voor energetische therapie gelden voor therapeutische en overige behandelingen (zoals consult- en coaching trajecten) van praktijk Wit Mos – Energetische Therapie.
In deze 6 paragrafen leest u onze samenwerkingsafspraken en de algemene voorwaarden.
 1. Toepasbaarheid algemene voorwaarden en begrippen

  1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met Wit Mos. Dit geldt ook voor alle gerelateerde behandelingen, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.
  1.2 In deze voorwaarden bedoelen we met opdrachtgever een natuurlijk persoon die met Wit Mos een overeenkomst aangaat. Een overeenkomst zijn de afspraken tussen opdrachtgever en Wit Mos over behandeling, begeleiding of advisering in de ruimste zin van het woord.

 2. Gezondheid/aansprakelijkheid

  2.1 De behandelingen zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder hierbij oplossing of resultaat te garanderen. Wit Mos is nooit aansprakelijk voor (in)directe schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden behandelingen.
  2.2 Energetische therapie is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling. Het is wel een mooie aanvulling. Ik stel geen medische diagnoses. Raadpleeg dus altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten.
  2.3. Met je aanmelding geef je aan dat je op de hoogte bent dat de heen- en terugreis, en de deelname aan een behandeling geheel voor je eigen risico is.

 3. Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht

  3.1 Wit Mos is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken  is tijdens of in kader van de behandelingen. Uitzondering wordt gemaakt indien er vermoedens van mishandeling zijn. In dat geval is Wit Mos genoodzaakt derden in te schakelen. Voor overig overleg met derden in het belang van het kind wordt eerst toestemming gevraagd aan de opdrachtgever.
  3.2 Opdrachtgever is tegenover derden altijd verplicht tot geheimhouding waar het de inhoud van de diensten van Wit Mos betreft.

 4. Betaling

  4.1 De betaling gaat per factuur, tenzij anders overeengekomen. De vervaldata van de factuur zijn als volgt:
  – Ten eerste geldt een betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum.
  – Bij overschrijding hiervan is Wit Mos genoodzaakt maximaal twee betalingsherinneringen te sturen.
  – Is na 7 dagen na de 1e betalingsherinnering het bedrag niet ontvangen, dan volgt er een 2e betalingsherinnering vermeerderd met € 20,- extra (administratie)kosten.
  – Is na 7 dagen het bedrag wederom niet ontvangen, dan wordt de vordering uit handen gegeven waarbij alle kosten conform de wet voor rekening van opdrachtgever komen.

 5. Annuleringsvoorwaarden

  5.1 Afspraken annuleer je uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling. Dat kan telefonisch of per e-mail met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak brengt Wit Mos de gereserveerde tijd aan de opdrachtgever in rekening.

 6. BTW

  6.1 De prijzen die zijn genoemd zijn inclusief BTW.

DISCLAIMER
Aan de informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen. Wit Mos neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. Ook is Wit Mos niet verantwoordelijk voor de informatie op sites waarnaar wordt gelinkt vanaf www.witmos.nl.

De informatie op deze website is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Wit Mos niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Wit Mos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Wit Mos is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de –al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.

Tot slot: neem contact bij vragen over deze voorwaarden via LinkedIn, Facebook of het contactformulier.